വിശ്വാസത്തിലൂടെയുള്ള ആത്മീയ വളർച്ച (Spiritual growth through faith)

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും പഠിപ്പിക്കലുകളും ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച സംഭവങ്ങളാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് പുതിയ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്ദേശം ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ബിസി ഏകദേശം 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജൂദിയായിലെ ബേത്ത്‌ലഹേമിൽ നടന്നു. യേശു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര്. ക്രിസ്തു എന്ന പേര് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ “മെസ്siah” എന്നതിന്റെ അർത്ഥമാണ്. മെസ്siah എന്നാൽ “അഭിഷിക്തൻ” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ വന്നുവെന്നും ആണ്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും പഠിപ്പിക്കലുകളും ബൈബിളിലെ പുതിയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിലെ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തെയും പഠിപ്പിക്കലുകളെയും വിവരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഇവയാണ്:

ദൈവം സ്നേഹമാണ്.
എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്.
ക്ഷമയും പൊറുതിയും പ്രധാനമാണ്.
ദരിദ്രരോടും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരോടും കരുണ കാണിക്കണം.
ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും പഠിപ്പിക്കലുകളും ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് പുതിയ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സന്ദേശം ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും പഠിപ്പിക്കലുകളും ഇന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റും

ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്നും അദ്ദേഹം മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപങ്ങൾക്കായി ക്രൂശിൽ മരിച്ചുവെന്നും ആണ്. മൂന്നാം ദിവസം അദ്ദേഹം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു. ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റും ലോകത്തെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുക

ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് പോലെ സ്നേഹിക്കുക, ക്ഷമിക്കുക, പൊറുക്കുക, ദരിദ്രരോടും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരോടും കരുണ കാണിക്കുക എന്നിവ ചെയ്യാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശ്രമിക്കണം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവും പഠിപ്പിക്കലുകളും ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച സംഭവങ്ങളാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *